Asea Redox และเวชสำอาง RENU28

 

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

         ผลิตภัณฑ์ ASEA REDOX เป็นผลิตภัณฑ์แรกและแห่งเดียวในตลาดที่มีโมเลกุลที่ส่งสัญญาณรีดอกซ์ ที่ยังแอคทีพอยู่ เป็นเซลส์ที่ทำหน้าที่ส่งสารที่สำคัญในการปกป้อง ฟื้นคืน และฟื้นฟูเซลล์ โมเลกุลเหล่านี้ซึ่งดั้งเดิมมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งมีการจัดระเบียบโมเลกุลของเกลือธรรมชาติและน้ำบริสุทธิ์ให้กลายเป็นโมเลกุลที่ส่งสัญญาณรีดอกซ์

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

          สารเสริมการส่งสัญญาณเซลล์ ASEA REDOX จะแยกแยะการแตกตัวของเซลล์ เริ่มจากระดับพันธุกรรม     อาหารเสริมตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ก้าวล้ำ ซึ่งจัดระเบียบโมเลกุลของเกลือธรรมชาติและน้ำบริสุทธิ์ให้กลายเป็นโมเลกุลที่ส่งสัญญาณรีดอกซ์    และได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการกระตุ้นทางพันธุกรรม