SomaDerm® Gel

Lift Your Lifestyle with SomaDerm® Transdermal Gel

     SomaDerm Gel เป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่รวม 3 ศาสตร์มหัศจรรย์ไว้ด้วยกันคือ โฮมีโอพาธี + เซลล์เทอราปี และ nutraceuticals  ส่วนผสมหลักใน
SomaDerm Gel ได้รับการพิสูจน์แล้วในการทดลองที่ทำโดยห้องแลปอิสระ (independent, third-party trials)  ว่าสามารถเพิ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติได้ถึง 800% ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี****

Human Growth Hormone (HGH) คืออะไร

          การศึกษาแสดงให้เห็นว่า  เมื่ออายุประมาณ 30 ปี กระบวนการชราภาพจะเริ่มขึ้น และร่างกายของคุณหยุดการผลิตโปรตีนสำคัญที่เรียกว่า  ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์หรือ HGH 

Image of an HGH Molecule

     ฮอร์โมนที่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างดีนี้ ผลิตโดยต่อมใต้สมอง และถือเป็นฮอร์โมนหลัก (the master hormone)  ฮอร์โมนนี้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายของคุณ

เมื่อ HGH ลดลง ร่างกายก็เริ่มมีอายุมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายอาจเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น, สูญเสียพลังงานและความแข็งแกร่ง, มีการฟื้นตัวของร่างกายช้าลง พร้อมกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการทำงานทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป