Electrolysis of Water

 

Electrolysis of water (กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ) เป็นกระบวนการแยกอะตอมของน้ำ ออกเป็นก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน โดยใช้ไฟฟ้า

 2H2O + พลังงานไฟฟ้า  -->  O2 + 2H2      Electrolysis of water

 

'I propose to distinguish these bodies by calling those anions which go to the anode ....and those passing to the cathode, cations '

Michael Faraday 1834

          การผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำ  จะทำให้แร่ธาตุที่มีประจุบวก  รวมทั้ง hydrogen ions (H3O+) ที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำ เคลื่อนที่ไปที่แผ่นเพลตขั้วลบ (negative electrode - cathode) และ แร่ธาตุที่มีประจุลบ  รวมทั้ง hydroxide ions (OH-)ที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำ เคลื่อนที่ไปที่แผ่นเพลตขั้วบวก (positive electrode - anode)      หากมีพลังงานไฟฟ้ามากเพียงพอ  จะเกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  ได้เป็นก๊าซออกซิเจน เกิดขึ้นที่ขั้วบวก และก๊าซไฮโดรเจน เกิดขึ้นที่ขั้วลบ      โดย

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำนั้น  จะต้องมีแร่ธาตุอยู่ด้วย  ดังนั้น น้ำ RO จึงไม่สามารถเกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำได้

Anode +ve 6H2O(l) -> O2(g) + 4H3O+(aq) + 4e-(to anode)
Cathode -ve 4e-(from cathode) + 4H2O(l) ->  2H2(g) + 4OH-(aq)
Overall

2H2O(l) ->  2H2(g) + O2(g)