อัตราค่าบริการ
      ตรวจวัดนอกสถานที่ (ที่ลูกค้าสะดวก)
กทม. : 3,500 บาท สำหรับคนแรก คนต่อไป 2,500 บาท 
ปริมณฑล : 4,000 บาท สำหรับคนแรก คนต่อไป 3,000 บาท
(ต่างจังหวัดมีค่าเดินทางและที่พักตามความเหมาะสม)
         หมายเหตุ: ในกรณีต่างจังหวัด ต้องมี 5 คนขึ้นไป; แต่ละท่านจะได้รับรายงานผลวิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ PDF ประมาณ 14 หน้า
ส่งให้ทาง email ซึ่งสามารถเปิดดูได้ทาง tablet, smartphone หรือ notebook ได้