Oligoscan เครื่องตรวจเกลือแร่และโลหะหนักในเนื้อเยื่อ

เพิ่มเพื่อน

         ปัจจุบัน  มีเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ใช้ในการประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้     OligoScan เครื่อง spectrophotometer ที่ใช้ในการประเมินค่าแร่ธาตุ, สารพิษโลหะหนักที่สะสมอยู่ในเซลล์ และสามารถประเมินค่า oxidative stress ที่เกิดขึ้นในร่างกาย   ทำให้เรานำผลการตรวจวัดมาประเมินการให้แนวทางรักษาและป้องกันสุขภาพของคนไข้ได้

         OligoScan ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศฝรั่งเศส   หลังจากผ่านการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลาหลายสิบปี  จึงได้เครื่องมือ OligoScan ที่มีการทำงานที่ซับซ้อน แต่มีวิธีการใช้งานที่ง่ายมาก

         ผู้ที่จะรับการตรวจ  ต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญบางอย่าง  เช่น  ส่วนสูง, น้ำหนัก, อายุ และกรุ๊ปเลือด    หลังจากนั้นก็จะใช้เครื่อง OligoScan ทำการตรวจที่จุด 4 ตำแหน่ง ของมือข้างที่ไม่ถนัด


           ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ OligoScan เซิฟเวอร์ และถูกวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่     ทั้งคนไข้และผู้ให้บริการจะเห็นผลการตรวจในทันทีที่จอคอมพิวเตอร์     ผลการตรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลสุขภาพของคนไข้ในปัจจุบัน  ซึ่งแพทย์สามารถนำมาประกอบการวินิจฉัย และเลือกแนวทางรักษาคนไข้ได้

 

 

หลักการ: Spectrophotometry (สเปกโตรโฟโตเมตรี)

 

         Oligoscan ใช้หลักการ spectrophotometry ในการวัดปริมาณแร๋ธาตุและโลหะหนักในเนื้อเยื่อ  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ   โดยสารต่างชนิดกัน จะมีสมบัติในการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ได้มากน้อยไม่เท่ากัน (electromagnetic radiation) 

         Spectrophotometry ถูกใช้กันแพร่หลาย  : ในทางเคมี, ทางด้านการผลิตยา, ด้านสิ่งแวดล้อม, อาหาร, ทางชีววิทยา, ทางด้านการแพทย์และคลีนิค, ในด้านอุตสาหกรรม และอื่นๆ     ในสายงานทางการแพทย์นั้น   spectrophotometry ถูกใช้ในการตรวจวิเคราะห์เลือดและเนื้อเยื่อ

OligoScan สามารถตรวจวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

  1. Oligoscan สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในเนื้อเยื่อได้ถึง 20 ชนิด ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

 2. Oligoscan สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเนื้อเยื่อได้ถึง 14 ชนิด

3. OligoScan วิเคราะห์อัตราส่วนของแร่ธาตุที่ทำงานคู่กัน 4 คู่  และปริมาณ Oxidative Stress Aggression และ Oxidative Stress Protection

4. นอกจากนี้ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค  และวิเคราะห์สภาวะของร่างกายได้อีกด้วย